Geuze advocaten en mediators

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in aantocht...


Wmo

 

De nieuwe WMO is in aantocht...

 

Weliswaar is die nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar de wet zal het wel halen. Nu krijgt de gemeente het druk. Op landelijk niveau wordt beslist over de basis en de grenzen voor de beslissingen van de gemeente. Nu moet de gemeenteraad een Beleidsplan vaststellen en daarna  een Verordening Maatschappelijke Ondersteuning maken en Burgemeester en Wethouders moeten een Nader Besluit vaststellen. Een hele stapel regelgeving waaraan uiteindelijk de beslissingen op uw aanvraag aan moeten voldoen.  Ook het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) is een taak van de gemeente, net als de uitvoering van de Jeugdzorg. 

 

Wat moet de gemeente allemaal regelen?

 

De gemeente moet  de sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid bevorderen, zorgen voor toegankelijkheid van de voorzieningen en huiselijk geweld voorkomen.  Verder: mantelzorgers en vrijwilligers in staat stellen hun taak uit te voeren, voorkomen dat mensen maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

 

Als u hulp nodig heeft dan krijgt u te maken met maatwerkvoorzieningen. Daar valt medische hulp buiten. Alle medische hulp gaan onder de ziektekostenverzekeringen vallen. Als u trouwens langdurig ziek bent en een beroep kunt doen op de Wet Langdurige Zorg (de oude AWBZ) komt  u niet in aanmerking voor voorzieningen in het kader van de WMO.

 

Wat moet u doen?  

 

Als u hulp nodig hebt, moet u eerst een melding doen bij de gemeente. De datum van de melding moet u wel goed vastleggen, want nu moet de gemeente binnen zes weken een onderzoek hebben uitgevoerd en u daarover schriftelijk berichten. De gemeente zal u overigens eerst vragen zelf met voorstellen te komen. Als het onderzoek is afgerond kunt u een aanvraag indienen en daarop moet de gemeente dan binnen veertien dagen hebben beslist.  Maar let u goed op: de gemeente kan u inlichtingen vragen. Het verstrekken van te weinig inlichtingen zou wel eens een regelmatig terugkerende weigeringsgrond kunnen zijn . Maar daartegen kunt u bezwaar maken.

 

Wat verandert er?

 

Het uitgangspunt van de nieuwe WMO is anders dan de oude. De oude WMO verplichtte de gemeenten om voorzieningen te treffen die mensen met gebreken in staat stelden om een huishouding te voeren, zich in het huis en dorp te verplaatsen en met familie en vrienden contact te hebben. Doel was compensatie voor gebreken. In de nieuwe WMO biedt gemeente ondersteuning bij zelfredzaamheid, maar als aanvulling op het eigen bestaande netwerk.

 

De wet is een bezuinigingsmaatregel, omdat de kosten van de AWBZ te hoog werden. Maar de wet is “heel positief” geformuleerd: het welbevinden staat centraal. Welbevinden is een subjectief begrip en daarover kunnen de meningen verschillen. De rechter zal dat uiteindelijk moeten toetsen. Vermoedelijk zal er nog veel geprocedeerd worden.  

Nieuwsoverzicht