Geuze advocaten en mediators

Gevolgen van de wet hervorming kinderregelingen...


De wet regelt niet meer dan dat bij de bepaling van alimentatie rekening moet worden gehouden met behoefte en draagkracht. Ouders moeten naar rato van hun draagkracht bijdragen in de kosten (behoefte) van hun kinderen. Hoe de behoefte en draagkracht moet worden berekend is neergelegd in het Rapport Alimentatienormen opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen.

 

De behoefte van kinderen wordt vastgesteld aan de hand van het gezinsinkomen tijdens de samenleving en de tabellen van het Nibud. Per een april 2013 is bepaald dat het kindgebonden budget (kgb) in mindering komt op die behoefte. Kgb is inkomensafhankelijk. Bij een fiscaal inkomen onder de € 26.147, is het kgb maximaal. Voor 1 kind komt dat neer op € 85,= per maand.

 

Dus: Als de behoefte van een kind voorheen € 400,= was, dan is dat per 1 april 2014 nog maar € 315,= per maand.

 

De wet hervorming kinderregelingen regelt dat per 1 januari 2015 de fiscale heffingskortingen voor alleenstaande ouders vervallen. Die worden vervangen door een verhoging van het kgb met een zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop.’ Deze ouderkop is ook inkomensafhankelijk. Maximaal bedraagt die € 3.050,= per jaar, dus € 254,= per maand. Net als bij het kgb zal de alleenstaande ouderkop de behoefte verlagen.

 

Dus was de behoefte vóór 1 januari 2014 € 315,=, dan wordt dat per 1 januari 2015 € 61,= per maand.

 

Dus door de behoefte anders te benaderen is die in bovenstaand voorbeeld gedaald van € 400,=, naar € 315,=, naar € 61,= per maand. Nu de behoefte daalt, zal de kinderalimentatie ook dalen. Bij lagere behoeftes kan het dus zelfs zo zijn dat na aftrek van kgb en alleenstaande ouderkop er helemaal geen behoefte meer resteert. Dan hoeft er dus helemaal geen kinderalimentatie meer te worden betaald.

 

Wat nu bijzonder is, is dat als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen hij of zij een toeslagpartner krijgt. De ouderkop vervalt dan sowieso, en het kgb valt waarschijnlijk lager uit. Dus, de behoefte stijgt en daarmee de kinderalimentatie. Het gaan samenwonen van de ex-partner pakt dan voor de alimentatiebetaler erg nadelig uit.

 

Nu is het vaste jurisprudentie dat een wijziging van de alimentatienormen op zich geen reden is de alimentatie te wijzigen. Noodzakelijk daarvoor is dat zich een relevante wijziging van omstandigheden zich voordoet. Door de wet hervorming kindregelingen vervalt per 1 januari 2015 de fiscale aftrekmogelijkheid voor kinderalimentatie. Laat de Expertgroep nu net van mening zijn dat dit nu juist een relevante wijziging is die herberekening van de alimentatie rechtvaardigt!

 

Kortom, de wet hervorming kindregelingen heeft grote gevolgen voor de te betalen kinderalimentatie. Het kan goed zijn dat in een groot aantal gevallen helemaal geen kinderalimentatie meer hoeft te worden betaald. Voor een hoop alimentatieplichtigen zal dit een reden zijn om de rechtbank te vragen de kinderalimentatie te verlagen met ingang van 1 januari 2015.Nieuwsoverzicht